WHO AIST NEEDS

We need those who share our passion for fostering an entrepreneurial culture among immigrants from Belarus. First and foremost, we would love to see professional managers who are able to work "on purpose". But if you have doubts about your competencies and would like to join us, feel free to contact us - there is enough work for everyone.

The Constitution of AIST Association

We have chosen the most democratic form of non-profit organization available in Poland - the so-called "Stowarzyszenie."

This is equivalent to the concept of a "public association" in Belarus, which is by nature the most open to new members, and whose governing bodies are accountable to the General Assembly of all members of the association and can be re-elected based on an evaluation of their effectiveness in managing the association.

The constitution of our AIST can be found below.

Rozdział I. Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie AIST dalej zwane "Stowarzyszeniem" i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210, ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. Stowarzyszenie działa na terenie Polski oraz poza jej granicami. Ewentualna działalność na terenie innego państwa oznacza
konieczność poszanowania i działania w oparciu o prawo również tego kraju. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Prezydent m. st. Warszawy.
3. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego i posiada osobowość prawną.
4. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji o podobnym profilu działania na zasadach pełnej autonomii.
5. Z poszanowaniem odpowiednich przepisów prawa, Stowarzyszenie może używać własne:
A. pieczęci;
B. innego oznakowania;
C. znaki graficzne.
6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
8. Do prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 
Rozdział II. Cele i formy działania
1. Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) Rozwój przedsiębiorczości w Polsce.
2) Wspieranie działalności przedsiębiorców z Białorusi działających na terenie Polski.
3) Wspieranie rozwoju nauki związanej z przedsiębiorczością.
4) Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców.
5) Edukowanie społeczeństwa na tematy związane z przedsiębiorczością.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Współpracę z osobami i instytucjami działającymi w tożsamych lub podobnych celach.
b) Organizację i wspieranie inicjatyw proprzedsiębiorczych.
c) Organizację wystaw, targów, prezentacji i innych wydarzeń promocyjnych.
d) Popularyzowanie wiedzy i edukowanie społeczeństwa w zakresie tematu przedsiębiorczości.
e) Prowadzenie badań i rozwijanie nauki w zakresie przedsiębiorczości.
f) Organizację kursów i innych działań edukacyjnych oraz wzmacniających kompetencje.
g) Badania rynkowe i wydawanie analiz związanych z stanem i rozwojem przedsiębiorczości.
Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
A. Członków zwyczajnych;
B. Członków wspierających;
C. Członków honorowych;
4. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba, która :
A. złożyła deklarację członkowską na piśmie;
B. odbyła rozmowę kwalifikacyjną rozpatrzoną pozytywnie przez 2/3 członków
Zarządu;
C. podpisała deklarację o konieczności regulowania składek członkowskich.
5. Nie później niż 2 miesiące od otrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia pisemnej deklaracji członkowskiej, Walne Zebranie lub Zarząd podejmują uchwałę o przyjęciu
nowego członka zwyczajnego do Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
7. Nie później niż 2 miesiące od otrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia deklaracji członkowskiej, Walne Zebranie lub Zarząd podejmują uchwałę o przyjęciu nowego
członka wspierającego do Stowarzyszenia.
8. Członkiem honorowym może być każda osoba, która wniosła znaczny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
9. Członkowie honorowi są przyjmowani na podstawie uchwały Walnego Zebrania, na wniosek co najmniej 1/5 z całkowitej ilości członków Stowarzyszenia.
10. Członkowie zwyczajni mają prawo:
A. biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia;
B. organizowania i brania udziału we wszelkiej działalności Stowarzyszenia;
C. brania udziału w zebraniach i wszelkich wydarzeniach organizowanych lub związanych z działalnością Stowarzyszenia.
D. zgłaszania wniosków co do podejmowania lub podejmowanych działań przez Stowarzyszenie.
11. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
A. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;
B. uczestniczenia w Walnych Zebraniach członków Stowarzyszenia;
C. przestrzegania statutu i wszystkich uchwał władz Stowarzyszenia;
D. regularnego opłacania składek członkowskich;
E. regularne udzielanie się w próbach oraz sesjach nagraniowych audio/video.
12. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Mogą brać udział w Walnym Zebraniu, służąc głosem doradczym.
Pozostałe uprawnienia członków zwyczajnych, są właściwe również dla członków wspierających i honorowych.
13. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się ze złożonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, przestrzegać Statut oraz uchwały władz Stowarzyszenia.
14. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
15. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
A. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia.
B. Wykluczenia członka przez Zarząd z powodów:
a) łamania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
b) notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
c) niepłacenia składek członkowskich za okres co najmniej pół roku;
d) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia.
C. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego.
D. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka Stowarzyszenia, który jest osobą prawną.
16. Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu lub przyjęciu rezygnacji na najbliższym posiedzeniu.
17. Od uchwały władz Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa Stowarzyszenia zainteresowanemu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
1. Władzami Stowarzyszenia są:
A. Walne Zebranie.
B. Zarząd.
C. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Stowarzyszenia trwa: 2 lata.
3. Wybór władz odbywa się na posiedzeniu Walnego Zebrania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu
głosowania tajnego.
4. Członkowie władz mogą sprawować swoje funkcje dłużej niż jedną kadencję.
5. Zmniejszenie się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji powoduje konieczność powołania innych osób na ich miejsce, które może być dokonane poprzez pozostałych członków organu, który uległ zmniejszeniu.
6. W razie istotnego zmniejszenia się składu organu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, co najmniej o połowę składu tego organu, niezbędne jest
przeprowadzenie kolejnych wyborów przez Walne Zebranie.
7. Uchwały władz Stowarzyszenia są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
8. Jeśli podjęcie uchwały wymaga przeprowadzenia głosowania w dwóch turach, w pierwszej turze obowiązują zasady podejmowania uchwał, opisane w ustępie
poprzednim, w drugiej turze nie wymaga się obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Podrozdział I. Walne Zebranie
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje najważniejsze decyzje w formie uchwał Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział:
A. członkowie zwyczajni, dysponujący biernym i czynnym prawem wyborczym w głosowaniach przeprowadzanych podczas obrad Walnego Zebrania;
B. członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście, którzy dysponują głosem doradczym, nie mają biernego ani czynnego prawa wyborczego
w głosowaniach przeprowadzanych podczas obrad Walnego Zebrania.
3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku i jest zwoływanie przez Zarząd Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od daty podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia wniosku.
6. Co 2 lata Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zebranie, na którym przeprowadza się wybory na członków władz Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
A. z własnej inicjatywy;
B. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
C. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem wyznaczonym na
przeprowadzenie Walnego Zebrania.
9. Brak wymaganego kworum podczas obrad Walnego Zebrania powoduje konieczność rozwiązania odbywającego się Walnego Zebrania i wyznaczenia przez
Zarząd innego terminu na przeprowadzenie Walnego Zebrania, które powinno się odbyć nie później niż w terminie miesiąca od dnia odbycia się Walnego Zebrania, na
którym zabrakło wymaganego kworum. Brak wymaganego kworum na drugim wyznaczonym Walnym Zebraniu nie powoduje konieczności jego rozwiązania
i wyznaczenia nowego terminu: Walne Zebranie przeprowadza głosowanie mimo braku kworum.
10. Walne Zebranie:
A. wybiera i odwołuje władze Stowarzyszenia;
B. określa działania i rozwój Stowarzyszenia;
C. uchwala regulamin obrad Walnego Zebrania;
D. podejmuje uchwały w sprawie nadania członkostwa honorowego;
E. na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium Zarządowi;
F. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania władz Stowarzyszenia;
G. rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu;
H. uchwala zmiany statutu;
I. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 
Podrozdział II. Zarząd
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z od jednego do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
4. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes Zarządu. Posiedzenia odbywają się nie
rzadziej niż raz na kwartał.
5. Zarząd:
A. kieruje bieżącymi działaniami Stowarzyszenia;
B. reprezentuje Stowarzyszenie wobec osób trzecich oraz realizuje działania w imieniu Stowarzyszenia;
C. zwołuje Walne Zebranie;
D. realizuje uchwały podjęte przez Walne Zebranie;
E. prowadzi gospodarkę finansową Stowarzyszenia;
F. zarządza majątkiem Stowarzyszenia;
G. ustala wysokość składki członkowskiej;
H. przyjmuje i pozbawia członkostwa członków Stowarzyszenia.
Podrozdział III. Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest to organ władzy Stowarzyszenia, który sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 2 osób, w tym z przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który jest wybierany przez Komisję Rewizyjną na jej pierwszym
posiedzeniu.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez jej przewodniczącego, nie rzadziej niż raz na rok.
4. Członek Stowarzyszenia będący pracownikiem Stowarzyszenia nie może kandydować lub pełnić funkcji członka Komisji Rewizyjnej.
5. Komisja Rewizyjna:
A. kontroluje działalność Stowarzyszenia;
B. kontroluje działalność Zarządu, w tym sprawozdania i bilanse przyjęte przez Zarząd;
C. sporządza sprawozdania wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i jego Zarządu, które jest rozpatrywane na Walnym Zebraniu.
D. wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie;
E. może wnioskować o zwołanie zwyczajnego Walnego Zebrania, w razie braku zwołania go przez Zarząd w określonym w statucie terminie;
F. może wnioskować o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
G. może wnioskować o pozbawienie członkostwa w Zarządzie, w razie bezczynności członka Zarządu;
H. może wnioskować o odwołanie całego Zarządu Stowarzyszenia, w razie jego bezczynności.
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe na działania statutowe Stowarzyszenia ze składek członkowskich, środków z funduszy publicznych, grantów, kontraktów,
zlecenia usług, świadczeń członków wspierających, darowizn, odsetek od kapitału, lokat, akcji, odpisów na 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, ze zbiórek
publicznych, kampanii, nawiązek sądowych, spadków, zapisów, sponsoringu, dochodów z działalności gospodarczej lub dochodów z działalności odpłatnej
z pożytku publicznego bądź innych, nie wymienionych źródeł finansowania, które zostały przyjęte na podstawie odrębnych uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Składki członkowskie wpłaca się do końca pierwszego kwartału każdego roku.
6. Nowo wybrani członkowie wpłacają składki według reguł określonych w odrębnych uchwałach.
7. Wysokość składek członkowskich jest uregulowana w Regulaminie Stowarzyszenia.
8. Zabrania się:
A. udzielania pożyczek lub zabezpieczeń majątkowych z majątku należącego do Stowarzyszenia, w stosunku do jego członków, członków organów
Stowarzyszenia i pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa,
przysposobienia, opieki lub kurateli;
B. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz osób wymienionych w poprzednim punkcie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności przekazania majątku Stowarzyszenia bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
C. wykorzystania majątku Stowarzyszenia na cel inny niż statutowy;
D. zakupu towarów lub usług od podmiotów wskazanych w punkcie A. niniejszego ustępu, na zasadach mniej korzystnych np. po cenach wyższych niż zasady
lub ceny rynkowe.
9. Zarząd może podjąć decyzję w odrębnej uchwale o przekazaniu swojego majątku na podstawie umowy użyczenia, według art. 710 Kodeksu Cywilnego, jednostkom
organizacyjnym posiadającym osobowość prawną. W przypadku likwidacji jednostki, majątek wcześniej jej przekazany, przejmuje Zarząd.
10. Do reprezentacji Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważniony jest każdy członek Zarządu działając samodzielnie.
Rozdział VI. Przepisy ogólne i końcowe
1. Zmiana statutu Stowarzyszenia lub rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy
obecności:
A. w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia;
B. w drugim terminie – zwykłą większością głosów, lecz przy obecności nie mniej niż 1/4 liczby członków Stowarzyszenia.
2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.
3. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Statutu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Statutu w pozostałej części zostaje
nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio
dotyczy to także ewentualnych luk w Statucie.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы выкарыстоўваем файлы Cookie для паляпшэння працы, персаналізацыі і павышэння зручнасці карыстання нашым сайтам. Працягваючы наведваць сайт, вы згаджаецеся на выкарыстанне намі кукі-файлаў. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Подробнее Понятно
Cookies